Energetický audit

Výpočet potreby tepla na vykurovanie, určenie mernej tepelnej straty budovy, priemerný súčiniteľ prechodu tepla, porovnanie s STN 73-0540 r. 2002

Ukážka výpočtu energetickej náročnosti budov >>>

Potenciál úspor energie a návrh opatrení

Na základe požiadavky investora predmetom posúdenia bol komplex budov SOU z hľadiska aktuálnej energetickej náročnosti budov a určenie opatrení na zníženie energetickej náročnosti budov ( ďalej len ENB). Najpodstatnejšiu časť spotreby energie predstavuje spotreba energie na vykurovanie a ohrev TUV, pričom elektrická energia vykazuje takisto vysokú reálnu spotrebu, čo si vyžaduje nový prístup k šetreniu elektrickej energie.

Spotrebu energie je možné znížiť nasledovnými opatreniami:
1. zateplenie obvodového plášťa budov
2. výmena drevenných okien za plastové vo všetkých budovách
3. výmena kovových presklenných stien za plastové presklenné steny
4. výmena copilitových stien v spojovacích chodbách pavilónov a vstupnej haly budovy A za porobetónovú výmurovku s plastovými oknami.
5. zateplením plochých striech
6. Výmenou súčasných žiaroviek za úsporné
7. vyvážením hydraulickej sústavy vykurovania, namontovaním regulačných ventilov na výmenníky tepla namontovaním slnečných kolektorov namontovaním teplovýmenných rekuperačných jednotiek do tried, učební a väčších miestností

Ostatné energie - elektrina
Spotreba elektrickej energie sa delí na spotrebu na osvetlenie a na technologickú spotrebu ( strojné technológie v dielni – sústruhy, kamenárske stroje, el. sporáky v kuchyni) pohon strešných ventilátorov v kuchyni Spotrebu na osvetlenie možno ovplyvniť výmenou klasických a žiarivkových za úsporné kompaktné žiarivky. Vzhľadom k tomu, že pre zníženie kapacity využitia dielenských strojov nedochádza k naplneniu špičkového odberu prúdu a takisto sa podľa prieskumu nepoužívajú kuchynské el. šporáky súčasne, navrhujeme vymeniť hlavný istič (HI) 250 A za HI 200 A./ po dohode s elektrotechnikom/

Konkrétne Tepelnotechnické posúdenie sedlovej strechy >>>

Výpočet tepelných strát budov >>>

Ročné úspory energie. Porovnávacia tabuľka - prepočet úspor >>>