Ochrana osobnych údajov

IMPRESSUM A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
TEMPEST-HOLD s.r.o.

01.06.2018
Slovenská republika

Impressum

Tuto internetovú stránku prevádzkuje:
Tempest-hold s.r.o. Gen. Svobodu 766/9, 95801 Partizánske
IČO: 36340707
DIČ: 2021913146
IČ-DPH: SK2021913146
Štatutárny orgán - spoločník: Ing. Tatiana Horňanová
Konatelia:Jozef Švehlík
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka č. 16073/N

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právne informácie o ochrane osobných údajov

Tempest-hold s.r.o. Gen. Svobodu 766/9, 95801 Partizánske
IČO: 36340707 
DIČ: 2021913146 
IČ-DPH: SK2021913146 
Štatutárny orgán - spoločník: Ing. Tatiana Horňanová
Konatelia:Jozef Švehlík
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka č. 16073/N

(ďalej „Zhotoviteľ“) sa pri spracovaní osobných údajov účastníka hry riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Zhotoviteľ zhromažďuje, spracováva a využíva nasledovné osobné údaje objednávateľov, a to za účelom realizácie objednaných prác:

Osobné údaje zúčastnených budú vymazané najneskôr po ukončení objednaných prác a po zaplatení za zakázku. Faktúry s udajmi budú archivované podľa zákona. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník svoj súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: info@tempest-hold.sk, alebo písomne poštou na adresu vykonávateľa.

V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov vykonávateľa, ktoré sú zverejnené na:  Ochrana osobnych údajov

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia a §21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o vašej osobe. Pri jestvovaní právnych predpokladov máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona o ochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov) vašich osobných údajov.

Pokiaľ spracovanie údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) Nariadenia a §13 ods. 1 e) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov, máte podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo na odvolanie. Pokiaľ sa odvoláte voči spracovaniu údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by vykonávateľ prác dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenos údajov podľa čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona o ochrane osobných údajov.

Ak spracovanie údajov spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) a § 13 ods. 1 a) Zákona o ochrane osobných údajov alebo čl. 9 ods. 2 a) Nariadenia a § 16 Zákona o ochrane osobných údajov, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Zodpovedným je Úrad na ochranu osobných údajov krajiny v ktorej bývate, alebo v ktorej má sídlo vykonávateľ.

Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na:

Tempest-hold s.r.o. Gen. Svobodu 766/9, 95801 Partizánske
IČO: 36340707 
DIČ: 2021913146 
IČ-DPH: SK2021913146 
Štatutárny orgán - spoločník: Ing. Tatiana Horňanová
Konatelia:Jozef Švehlík

Tento materiál bol vypracovaný dňa 25.05.2018