Energetický certifikát budov

Od roku 2008 zabezpečujeme okrem energetických auditov aj energetické certifikáty budov. Energetický certifikát budov je zákonné opatrenie, ktoré má v konečnom dôsledku za úlohu ochranu životného prostredia, znížovanie emisií CO2, v snahe zabrániť globálnemu otepľovaniu. V EÚ sa napríklad až 33 % emisií CO2 pripisuje na vrub vykurovania a klimatizácii budov, v USA je to takmer 50 %. Za posledných 200 rokov sme stihli vyprodukovať väčšinu CO2, ktorý sa nachádza v našej atmosfére a spôsobuje otepľovanie našej planéty s nepredvídateľnými následkami. Zákonom sa ďalej sleduje šetrenie neobnoviteľných zdrojov energie- fosílnych palív, ktorých zásoby sú vyčerpateľné. A napokon zákonom sa sleduje aj významné šetrenie finančných prostriedkov, ktoré musí spoločnosť vynaložiť na energetickú prevádzku budov bez ohľadu na vlastníctvo budov.

Energetickými opatreniami a využívaním obnoviteľných zdrojov energie/ slnko, voda, vzduch/, použitím ekologických materiálov, kvalitných tepelnoizolačných systémov zabraňujúcich plytvaniu energiou, sa sleduje zvýšenie hodnotových ukazovateľov budovy ako sú: celková hodnota budovy, životnosť budovy, komfort a pohoda v interiéri budov v letnom i v zimnom období, klimatické a estetické pocity obyvateľov a ostatných užívateľov budovy.

Energetický certifikát budovy sa vykonáva podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Investor, majiteľ je podľa tohto zákona povinný nechať si vypracovať energetický certifikát na budovu oprávnenou osobou, tento certifikát je povinný predložiť pri kolaudácii budovy. Zákon 555/2005 presne vymedzuje osoby a subjekty, ktoré sú povinné riadiť sa týmto zákonom. Jednoducho povedané: predložiť energetický certifikát budovy ku kolaudácii má povinnosť väčšina stavebníkov a investorov od rodinných domov až po obytné, obchodné, firemné a mnohé ďalšie budovy. Každý, kto chce stavať si musí tento zákon preštudovať. Je dostupný na internete.

Energetický certifikát budovy vypracuje oprávnená osoba na základe hodnotenia energetickej náročnosti budovy podľa príslušných stavebných noriem a metodických výpočtov.Zatriedenie budovy do príslušnej triedy energetickej náročnosti/ EN/, sa určí pomocou celkovej dodanej energie do budovy. V prípade mernej hodnoty dodanej energie na mernú jednotku obytnej plochy hovoríme o mernej spotrebe dodanej energie do budovy, ktorá zahrnuje ako celkovú potrebu energie, tak účinnosť energetických zdrojov a pomocnú energiu, ktorú spotrebovávajú jednotlivé energetické systémy zaisťujúce krytie tejto potreby.

Merná energia dodaná do budovy v kWh/m2/ rok je teda hodnotiacim merítkom pre zaradenie budovy do triedy energetickej náročnosti v rozsahu A – G. Takéto hodnotenie je zrozumiteľné aj laikovi. Budova by mala mať hodnotenie min. A- C, trieda D – G je z nášho hladiska nevyhovujúca. Budovy v energetickej triede A- C budú odborníkmi, investormi a ostatnými záujemcami vysoko hodnotené a vyhľadávané, naopak o budovy z energetickými triedami v D –G nebude záujem. Ich prevádzka bude každému užívateľovi príliš drahá. Budovy musia byť označené energetickým štítkom, ktorý podľa horeuvedených kritérií vydáva oprávnená osoba.

Zobor: foto 1/2 Zobor: foto 1/2 Zobor: foto 1/2

Firma Tempest- Hold vykonáva energetické poradenstvo, energetické audity a energetické certifikáty v spolupráci s odborníkmi pre oblasť stavebnej energetiky:
tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov: Ing. Jozef Kováč
vykurovanie a príprava TÚV: Ing. Anton Plavčan
vetranie a klimatizácia: prof. Ing. Karol Honner, PhD
elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov: Ing. Viera Dubovanová

Komentár k STN 73 0540 >>>

^ Hore